Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Paperclip Silvolde
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • HPU
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen
HomeAlgemeen › Administratieve heffingen

heffingen

Overzicht administratieve heffingen

Het afwezig zijn bij een verplichte algemene districtsledenvergadering
                                                met afmelding            een  administratieve heffing van € 20,00

Het afwezig zijn bij een verplichte algemene districtsledenvergadering
                                                 zonder afmelding       een administratieve heffing van € 40,00

Niet tijdig voldoen van een factuur : 1e herinnering (binnen acht dagen betalen)
                                                 factuur verhoogd met een administratieve heffing van € 10,00

Niet tijdig voldoen van een factuur:   2e herinnering (binnen acht dagen betalen)
                                                 factuur verhoogd met een administratieve heffing van € 20,00

Niet voldoen van een factuur:           Uitsluiting van competitie en PK deelname voor het lopende seizoen
                                                 voor de gehele vereniging.


Reglement Heffingen en Maatregelen van KNBB vereniging Carambole
Lid 1.
Indien een deelnemer of een team een bepaling van het competitiereglement (CR)
niet of niet geheel nakomt, dan is het bestuur, onder wiens leiding de competitie wordt
gespeeld, bevoegd een klacht in te dienen bij het Instituut Sport, Rechtspraak (ISR), tenzij
dat bestuur meent de overtreding te kunnen afdoen door het opleggen van een sanctie
of een administratieve heffing of een combinatie hiervan.
Deze heffing is op districtsniveau maximaal 5x, op regioniveau maximaal 10x en op
nationaal niveau maximaal 20x de bondscontributie.
Afhankelijk van de omstandigheden kan het districtsbestuur een eventuele heffing opleggen
tot maximaal 5x de bondscontributie.
Lid 2.
De bepalingen waarvoor een sanctie of heffing als gevolg van administratief verzuim
kan worden opgelegd zijn in dit lid 2 opgenomen
en zijn van toepassing op alle competities en competitievormen genoemd in dit CR,
WRJ en WRR.
a. Wedstrijdmaatregelen bestaan uit:
(1) het niet toekennen van partij - of wedstrijdpunten;
(2) het in mindering brengen van partij - of wedstrijdpunten;
(3) het over laten spelen van een partij of wedstrijd;
(4) het uit de competitie nemen van een team indien het goede verloop van een
     competitie in gevaar komt.
b. Verzuimen bij competitiewedstrijden
    1. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd waarvoor door een wedstrijdleider
        competitie of na een bezwaarschrift door een bestuur een
        administratieve heffing kan worden opgelegd, geldt:
        a. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team:
                                                                               een administratieve heffing van € 50,00
        b. het zonder toestemming van de competitieleiding wijzigen van de samenstelling van een team:
                                                                               een administratieve heffing van € 15,00

        c. het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats,
           zonder toestemming van de wedstrijdleider competitie:
           - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
           - bij een volgend verzuim binnen twee jaren:   een administratieve heffing van € 25,00

        d. het zonder toestemming later beginnen van een wedstrijd dan op het
            vastgestelde aanvangsuur:
            - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
            - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00.

        e. het onrechtmatig spelen van een partij door een reservespeler:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 15,00

         f. het spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 15,00

         g. het spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatst opgestelde speler:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 15,00

         h. het spelen van een partij met een foutief aantal Caramboles:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 15,00

         i. het niet spelen van een wedstrijd, alhoewel het team aanwezig is:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 50,00

         j. het niet uitspelen van een begonnen wedstrijd:
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 50,00

         k. het niet (uit)spelen van een reeds begonnen partij:
           -bij een eerste verzuim:wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 25,00
           -bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing.

         l. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler;
           -bij een eerste verzuim:wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 25,00
           -bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing.

       m. het niet opkomen van een team;
                                       een wedstrijdmaatregel en een administratieve heffing van € 25,00
        n. het niet of te laat inleveren van uitslagen of te laat invoeren in biljartpoint:
          - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing via e-mail naar teamleider en
            secretaris;
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 10,00.
         o. het onjuist of onvolledig invullen van een uitslagformulier:-
          - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing alsmede een wedstrijdmaatregel;
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 10,00.
            en een wedstrijdmaatregel;
          p. het niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten waarin per seizoen aanvullende
              voorwaarden voor de gehele competitie of een onderdeel daarvan zijn vastgelegd:
               - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
               - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
          q. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen:
          - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
          r. het (onsportief) handelen zoals gesteld artikel 7009 Wedstrijdreglement :
          - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00

2. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd, waarvoor een bestuur of in beroep de nationale
    beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan drie
    competitiewedstrijden kan nemen en het nemen van een wedstrijdmaatregel, geldt:
     a. het niet (uit)spelen van een begonnen wedstrijd;
     b. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler;

3. Voorts gelden als verzuimen bij competitiewedstrijden een door een arbiter gegeven
officiële waarschuwing naar aanleiding van:
     a. het niet op de voor hem aangewezen stoel plaats nemen tijdens de beurt van de andere speler;
     b. het maken van luide opmerkingen of geluiden;
     c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze
         beslissing aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet
         behoeft te worden getwijfeld;
     d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter;
     e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen;
     f. het zich bemoeien met de arbitrage;
     g. het met opzet overtreden van de spelregels;
     h. het met opzet niet maken van Caramboles;

    voor welke verzuimen een administratieve heffing kan worden opgelegd:
    - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
    - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
4. Een verzuim bij een competitiewedstrijd telt niet mee bij een (administratief) verzuim bij een PK wedstrijd.
5. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar aanleiding
    daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel

    schriftelijk mededeling aan het lid en aan zijn vereniging.
c. Verzuimen in wedstrijdverband bij Persoonlijke kampioenschappen
1. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap, waarvoor door een wedstrijdleider PK
    of na een bezwaarschrift door een bestuur een administratieve heffing
    kan worden opgelegd, geldt:
    a. het zonder geldige reden niet of niet geheel opvolgen van de maatregelen
        van orde zoals bepaald in artikel 6008 A Wedstrijdreglement:
        - voor elk verzuim:                              een administratieve heffing van € 25,00
     b. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen zoals bepaald in artikel 6009 Wedstrijdreglement:
         - bij een eerst e verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
         - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
     c. het zonder geldige reden niet of niet volledig voldoen aan de verplichtingen als
        bepaald in art. 6012 Wedstrijdreglement;
        - bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing;
        - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
     d. het zonder geldige reden later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde aanvangsuur;
         -bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
        - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,
      e. het spelen van een wedstrijd of partij op een andere datum en/of plaats zonder toestemming
          van de wedstrijdleider PK;
          - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing
          - Bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 25,00
       f. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding;
          - bij een eerste verzuim: een administratieve heffing van € 50,00
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing.
       g. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijdevenement dat meer
          dan één dag beslaat;
          - bij een eerste verzuim: een administratieve heffing van € 50,00
          - bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing.
        h. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem
            aangewezen partij, alhoewel de betrokken speler wel aanwezig isof geweest is:
            - bij een eerste verzuim: een administratieve heffing van € 50,00
             -bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing.
        i. het zonder geldige reden niet voor het begintijdstip van elke door hem te spelen
           partij speelbereid in het speellokaal aanwezig zijn;
           - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
           - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
        j. het zonder geldige reden niet of niet volledig fungeren als arbiter in een
           hem aangewezen partij of een gedeelte daarvan:
           - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
           - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,00
       k. het zonder geldige reden niet deelnemen aan de sluitingsceremonie als hij op de
           Laatste dag van een officiële wedstrijd als speler of arbiter actief is geweest:
           - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;
           - bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van € 15,00
        l. het zonder geldige reden niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in artikel 6040
           lid 1 sub b. Wedstrijdreglement:
           - een administratieve heffing van € 50,00
      m. het zonder geldige reden niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van evenementen:
           - een administratieve heffing van € 50,00
4. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap waarvoor een bestuur of in beroep de
    nationale beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan PK wedstrijd
    en gedurende de rest van het lopende alsmede het volgende seizoen kan nemen, geldt:
    a. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijd die meer dan één dag beslaat;
    b. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem aangewezen partij,
        alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is of geweest is;
    c. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding.
5. Voorts gelden als verzuimen bij persoonlijke kampioenschappen een door een arbiter
    gegeven officiële waarschuwing naar aanleiding van:
    a. het niet op de voor hem aangewezen stoel plaats nemen tijdens de beurt van de andere speler;
    b. het maken van luide opmerkingen of geluiden;
    c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing
        aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld;
    d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter;
    e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen;
    f. het zich bemoeien met de arbitrage;
    g. het met opzet overtreden van de spelregels;
    h. het met opzet niet maken van Caramboles;
    voor welke verzuimen een administratieve heffing kan worden opgelegd:
    -bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing
   - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,00
6. Een verzuim bij een PK wedstrijd telt niet mee als een (administratief) verzuim bij
    een competitiewedstrijd en omgekeerd.
7. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar
    aanleiding daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel
    schriftelijk mededeling aan het lid en aan zijn vereniging.