Sponsoren

 • HPU
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Paperclip Silvolde
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen
HomeAlgemeen › Administratieve heffingen

Reglement Heffingen en Maatregelen

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Reglement Heffingen en Maatregelen
RHM 01-08-2021 1 / 6


1. Reglement
1. Dit reglement is van toepassing op alle leden van de KNBB Vereniging Carambole (KVC).
2. Dit reglement heeft betrekking op het opleggen van een administratieve heffing of het nemen van
een bestuurlijke maatregel naar aanleiding van een (administratief) verzuim tijdens een onder
auspiciën van de KVC gehouden officiële wedstrijd.
3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering van de KVC.
4. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘bestuur’ wordt het bestuur van de KVC bedoeld of
het bestuur van een district (districtsbestuur). Waar wordt gesproken van ‘wedstrijdleider PK’
wordt bij wedstrijden op nationaal en gewestelijk niveau de wedstrijdleider PK van de KVC
bedoeld en bij wedstrijden op districtsniveau de wedstrijdleider PK van een district. De
‘wedstrijdleider competitie’ is bij wedstrijden op nationaal en gewestelijk niveau de
‘wedstrijdleider competitie’ van de KVC en bij wedstrijden op districtsniveau de wedstrijdleider
competitie van een district.
2. Bevoegdheid
1. Bevoegd om naar aanleiding van een (administratief) verzuim een administratieve heffing op te
leggen zijn de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie van:
2. – de KVC wanneer het lid aan een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau deelneemt;
3. – het district waarin het lid aan een wedstrijd op districtsniveau deelneemt.
4. Wanneer de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie bij een nationale of een
gewestelijke wedstrijd een administratieve heffing heeft opgelegd, is het bestuur van de KVC
bevoegd het bezwaarschrift tegen de oplegde administratieve heffing te behandelen; in een
districtswedstrijd ligt die bevoegdheid bij het districtsbestuur.
5. Bevoegd om naar aanleiding van een (administratief) verzuim een bestuurlijke maatregel te
nemen, zijn het bestuur van:
6. – de KVC wanneer het lid aan een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau deelneemt;
– het district wanneer het lid aan een wedstrijd op districtsniveau deelneemt.
7. Wanneer het bestuur van de KVC of een districtsbestuur een bestuurlijke maatregel heeft
genomen, is de nationale beroepscommissie bevoegd het beroep tegen de maatregel te
behandelen.
8. Wanneer een lid binnen het verband van de KVC of van een district een overtreding – niet zijnde
een administratief verzuim – begaat, kan het bondsbestuur van de KNBB op verzoek van het
bestuur van de KVC van die overtreding aangifte doen bij het Instituut Sportrechtspraak.
3. Bindende beslissing
1. Indien tegen een administratieve heffing niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt bij het bestuur van
de KVC of bij het desbetreffende districtsbestuur is de administratieve heffing onherroepelijk en
bindend voor zowel het betrokken lid als voor de KVC en haar districtsverenigingen.
2. Indien tegen een bestuurlijke maatregel niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt bij de nationale
beroepscommissie is de bestuurlijke maatregel onherroepelijk en bindend voor zowel het
betrokken lid als voor de KVC en haar districtsverenigingen.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN
4. Administratieve verzuimen; verzuimen in wedstrijdverband
1. Als administratief verzuim worden aangemerkt:
a. het niet tijdig, niet volledig of niet juist voldoen aan een reglementair voorschrift of formaliteit;
b. het niet tijdig of niet volledig voldoen van een verschuldigd bedrag;
c. het niet tijdig, niet volledig of niet juist verschaffen van verzochte gegevens en inlichtingen;
d. het niet tijdig, niet volledig of niet juist opgeven van een nieuw lid;
e. elke overig verzuim dat in het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het Spel- en
Arbitragereglement of in een ander reglement als ‘administratief verzuim’ is aangemerkt.
2. Als verzuim in wedstrijdverband worden aangemerkt:
a. het ten onrechte deelnemen aan een wedstrijd;
b. het niet tijdig, niet juist of niet afmelden voor een wedstrijd;
c. het niet tijdig of niet voldoen van de aan een wedstrijdorganisatie voor deelname verschuldigde
wedstrijdgelden;
d. elke overige overtreding die in het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het
Wedstrijdreglement Jeugd, het Wedstrijdreglement Dagbiljarten, het Spel- en
Arbitragereglement of in een ander reglement als ‘administratief verzuim’ is aangemerkt.
5. Verzuimen in wedstrijdverband bij persoonlijke kampioenschappen
1. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap, waarvoor door een wedstrijdleider PK of na
een bezwaarschrift door een bestuur een administratieve heffing kan worden opgelegd, geldt:
a. het zonder geldige reden niet of niet geheel opvolgen van de maatregelen uit het
Wedstrijdreglement: voor elk verzuim een administratieve heffing van € 25,-;
b. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen zoals bepaald in het Wedstrijdreglement:
bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee
jaren een administratieve heffing van € 25,-;
c. het zonder geldige reden niet of niet volledig voldoen aan de verplichtingen in het
Wedstrijdreglement: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend
verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
d. het zonder geldige reden later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde
aanvangsuur: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim
binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
e. het spelen van een wedstrijd of partij op een andere datum en/of plaats zonder toestemming
van de wedstrijdleider PK: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een
volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
f. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding: bij een eerste verzuim
een administratieve heffing van € 50,-, bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van
toepassing;
g. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijdevenement dat meer dan één
dag beslaat: bij een eerste verzuim een administratieve heffing van € 50,-, bij een volgend
verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing;
h. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem aangewezen partij,
alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is of geweest is: bij een eerste verzuim een
administratieve heffing van € 50,-, bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van
toepassing;
i. het zonder geldige reden niet voor het begintijdstip van elke door hem te spelen partij
speelbereid in het speellokaal aanwezig zijn: bij een eerste verzuim een schriftelijke
waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van
€ 25,-;

j. het zonder geldige reden niet of niet volledig fungeren als arbiter in een hem aangewezen partij
of een gedeelte daarvan: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend
verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
k. het zonder geldige reden niet deelnemen aan de sluitingsceremonie als hij op de laatste dag
van een officiële wedstrijd als speler of arbiter actief is geweest: bij een eerste verzuim een
schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve
heffing van € 25,-;
l. het zonder geldige reden niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in het artikel
‘Organisatie kampioenschappen’ uit het Wedstrijdreglement: een administratieve heffing van
€ 50,-;
m. het zonder geldige reden niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van
evenementen: een administratieve heffing van € 50,-.
2. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap waarvoor een bestuur of in beroep de
nationale beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan PK-
wedstrijden gedurende de rest van het lopende alsmede het volgende seizoen kan nemen, geldt:
a. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijd die meer dan één dag
beslaat;
b. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem aangewezen partij,
alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is of is geweest;
c. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding.
3. Voorts gelden als verzuimen bij persoonlijke kampioenschappen een door een arbiter gegeven
officiële waarschuwing naar aanleiding van:
a. het niet op de aangewezen stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler;
b. het maken van luide opmerkingen of geluiden;
c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing
aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld;
d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter;
e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen;
f. het zich bemoeien met de arbitrage;
g. het met opzet overtreden van de spelregels;
h. het met opzet niet maken van caramboles.
Voor in dit lid genoemde verzuimen kan een administratieve heffing worden opgelegd: bij een
eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een
administratief heffing van € 50,-.
4. Een verzuim bij een PK-wedstrijd telt niet mee als een (administratief) verzuim bij een
competitiewedstrijd en omgekeerd.
5. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar aanleiding
daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel schriftelijk
mededeling aan het lid en aan zijn vereniging.

6. Verzuimen bij competitiewedstrijden
1. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd waarvoor door een wedstrijdleider competitie of na
een bezwaarschrift door een bestuur een administratieve heffing kan worden opgelegd, geldt:
a. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team: een
administratieve heffing van € 25,-;
b. het zonder toestemming van de competitieleiding wijzigen van de samenstelling van een team:
een administratieve heffing van € 25,-;
c. het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats zonder toestemming van de
wedstrijdleider competitie: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een
volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
d. het zonder toestemming later dan op het vastgestelde aanvangsuur beginnen van een
wedstrijd: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim
binnen twee jaren een administratieve heffing van € 25,-;
e. het onrechtmatig spelen van een partij door een reservespeler: een administratieve heffing van
€ 25,- en een wedstrijdmaatregel;
f. het spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler: een
administratieve heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel;
g. het spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatst opgestelde speler: een
administratieve heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel;
h. het spelen van een partij met een foutief aantal caramboles: een administratieve heffing van
€ 15,- en een wedstrijdmaatregel;
i. het niet spelen van een wedstrijd, alhoewel het team aanwezig is: bij een eerste verzuim een
administratieve heffing van € 50,- en een wedstrijdmaatregel;
j. het niet uitspelen van een begonnen wedstrijd: een administratieve heffing van € 50,- en een
wedstrijdmaatregel;
k. het niet (uit)spelen van een reeds begonnen partij: bij een eerste verzuim een administratieve
heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel, bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2
van toepassing.
l. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler: bij een eerste verzuim een
administratieve heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel, bij een volgend verzuim binnen
twee jaren is lid 2 van toepassing;
m. het niet opkomen van een team: een administratieve heffing van € 50,- en een
wedstrijdmaatregel;
n. het niet of te laat aanleveren van de uitslag in het computerprogramma: bij een eerste verzuim
een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve
heffing van € 25,-.
o. het niet of te laat inleveren van een uitslagformulier: bij een eerste verzuim een schriftelijke
waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van
€ 10,-;
p. het onjuist of onvolledig invullen van een uitslagformulier: bij een eerste verzuim een
schriftelijke waarschuwing en een wedstrijdmaatregel, bij een volgend verzuim binnen twee
jaren een administratieve heffing van € 10,- en een wedstrijdmaatregel;
q. het niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten waarin per seizoen aanvullende
voorwaarden voor de gehele competitie of een onderdeel daarvan zijn vastgelegd: bij een
eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een
administratieve heffing van € 50,-;

r. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen: bij een eerste verzuim een schriftelijke
waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratieve heffing van
€ 25,-;
s. het (onsportief) handelen zoals gesteld in artikel 7009 van het Wedstrijdreglement: bij een
eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een
administratieve heffing van € 15,-.
2. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd waarvoor een bestuur of in beroep de nationale
beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan drie
competitiewedstrijden kan nemen en het nemen van een wedstrijdmaatregel, geldt:
a. het niet (uit)spelen van een begonnen wedstrijd;
b. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler;
3. Voorts gelden als verzuimen bij competitiewedstrijden en wedstrijden van een persoonlijke
kampioenschap een door een arbiter gegeven officiële waarschuwing naar aanleiding van:
a. het niet op de voor hem aangewezen stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler;
b. het maken van luide opmerkingen of geluiden;
c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing
aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld;
d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter;
e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen;
f. het zich bemoeien met de arbitrage;
g. het met opzet overtreden van de spelregels;
h. het met opzet niet maken van caramboles.
Voor in dit lid genoemde verzuimen kan een administratieve heffing worden opgelegd: bij een
eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim binnen twee jaren een
administratief heffing van € 50,-.
4. Een verzuim bij een competitiewedstrijd telt niet mee bij een (administratief) verzuim bij een PK-
wedstrijd.
5. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar aanleiding
daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel schriftelijk
mededeling aan het lid en aan zijn vereniging.
7. Administratieve heffing
1. Een administratieve heffing is gebaseerd op de door de KVC of door een district te maken extra
kosten naar aanleiding van een (administratief) verzuim, in welke kosten overheadkosten zijn
inbegrepen.
2. Een administratieve heffing wordt binnen zeven dagen na de constatering van het
(administratieve) verzuim in rekening gebracht aan de vereniging van de betreffende speler.
3. Het bestuur stelt jaarlijks na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van de KVC
voor het daaropvolgende seizoen de bedragen van de administratieve heffingen vast die naar
aanleiding van een administratief verzuim aan de leden kunnen worden opgelegd.
4. Een in de artikelen 5 en 6 als administratieve heffing vermeld bedrag geldt voor een wedstrijd op
districtsniveau, de heffing voor een wedstrijd op gewestelijk en nationaal niveau bedraagt het
dubbele daarvan.
5. Het bestuur kan voor bepaalde wedstrijden afwijkende heffingsbedragen vaststellen, jaarlijks te
publiceren in de Officiële Mededelingen.
6. Een administratieve heffing dient door het lid uiterlijk tien werkdagen na het opleggen van de
administratieve heffing door bijschrijving op de vermelde bankrekening te zijn voldaan. Als aan de
financiële verplichtingen niet binnen een maand is voldaan, volgt krachtens artikel 5 lid 3 van de
Statuten van de KVC uitsluiting van deelname aan alle activiteiten binnen de KVC totdat aan alle
verplichtingen is voldaan. De datum waarop het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven is
bepalend.
7. De door het bestuur van de KVC opgelegde administratieve heffing is aan de KVC verschuldigd. De
door een districtsbestuur opgelegde administratieve heffing is aan de desbetreffende
districtsvereniging verschuldigd.
8. Wedstrijdmaatregel
Waar in de artikelen 5 en 6 wordt verwezen naar een ‘wedstrijdmaatregel’ wordt een reglementaire
correctie van de uitslag of van een stand bedoeld.
9. Bezwaar en beroep
1. Een speler kan van een administratieve heffing en van een wedstrijdmaatregel binnen dertig
dagen na de datum waarop de heffing en/of maatregel aan hem is bekendgemaakt bezwaar
aantekenen bij het desbetreffende bestuur.
2. Een speler kan van een bestuurlijke maatregel binnen dertig dagen na de datum waarop de
maatregel aan hem is bekendgemaakt beroep instellen bij de nationale beroepscommissie, die
het beroep behandelt met inachtneming van het Beroepsreglement.
3. Het maken van bezwaar en het instellen van beroep schort de administratieve heffing
respectievelijk de bestuurlijke maatregel niet op.
4. Een bezwaar of een beroep moet door de speler zelf worden ingesteld; zijn vereniging kan niet
namens de speler handelen.

Bijlagen bij Reglement Heffingen en Maatregelen