Sponsoren

 • Taveerne Tolkamer
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Enige belangrijke punten voor de Dagcompetitie

briefhoofd dag


1. Uitstel van competitiewedstrijden.
Wanneer een wedstrijd moet worden uitgesteld, dient deze indien mogelijk in dezelfde week nog gespeeld te worden. Men is verplicht de wedstrijdleider hiervan in kennis te stellen.

2, Dubbelpartij.
Het spelen van een dubbelpartij is slechts toegestaan als er op geen enkele wijze kans is om vier c.q. drie spelers op te stellen en men dus met drie c.q. twee man aantreedt.
Een team mag maximaal vijf partijen dubbel spelen.
De laagst geplaatste speler speelt de eventuele dubbelpartij.
Is deze speler wegens beperkende omstandigheden niet in staat om een dubbelpartij te spelen, dan mag dit door de direct daaropvolgende speler worden overgenomen.
Tijdens de laatste drie partijen van de competitie zijn, zonder toestemming van de wedstrijdleider, geen dubbelpartijen toegestaan.
Zorg ervoor dat de spelers in de juiste volgorde zijn opgesteld om aftrek van partijpunten te voorkomen. Voorbeeld: Speler 2 speelt dubbelpartij. Volgorde is dan: speler 1, dan speler 2, daarna speler 2 met de dubbelpartij en dan speler 3.

3. Teamleiders.
De teamleider van het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het goed invullen van
het wedstrijdformulier. Beide teamleiders dienen het formulier te ondertekenen en bijzonderheden of eventuele protesten hierop te vermelden.
De partijen dienen gespeeld te worden in de volgorde zoals door de teamleider van het thuisspelende team wordt bepaald.
De uitslag van de wedstrijd dient binnen twee dagen in Biljartpoint geplaatst te worden.
De wedstrijdformulieren moeten samen met de tellijsten bewaard worden, zodat ze bij eventuele misverstanden gecontroleerd kunnen worden.

4. Enige punten bij de wedstrijden.
Aanvangstijd van de wedstrijden zijn om 13.00.
Uitzonderingen hierop worden kenbaar gemaakt op het overzicht “Lokaliteiten/teamleiders”.
Men wordt verzocht een kwartier vóór aanvang aanwezig te zijn.
De thuisspelende vereniging moet de partijen arbitreren en schrijven. Er mag in onderling overleg assistentie verleent worden door de bezoekende vereniging.
Iedere speler heeft het recht gedurende vier minuten in te spelen.
De bezoekende spelers beginnen de partij met de witte ongemerkte bal (aanvangsstoot).
Tijdens de partij mag, indien voor aanvang van de wedstrijd hierover onderling geen andere afspraken zijn gemaakt, alleen de tegenstander de aan de beurt zijnde speler attenderen op het spelen met de verkeerde bal.
Indien een speler niet aan de beurt is, is hij/zij verplicht plaats te nemen op de voor hem/haar bestemde stoel. Dus beslist niet bij het biljart blijven staan !!

5. Acquitstoot.
De begin- of acquitstoot moet met de ongemerkte witte bal direct vanaf de rode bal worden gespeeld.
Als de arbiter de ballen in de beginpositie heeft geplaatst, mag een speler deze niet meer met de handen aanraken. Hij/zij wordt dan afgeteld.

 

6. Vastliggende ballen.
Zodra de speelbal vast ligt aan één der aanspeelballen heeft de speler de keuze uit drie mogelijkheden.
1e . Alle ballen in de beginpositie laten plaatsen door de arbiter. Ook in dit geval moet
direct vanaf de rode bal gespeeld worden zoals bij de beginstoot.
2e . Het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via één of meer banden waartegen
de speelbal niet vastligt.
3e . Het “vrij”-spelen van zijn speelbal d.m.v. een kopstoot ( massé of piqué ).

7. Uitgesprongen bal.
Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting komt of de omlijsting heeft geraakt. De arbiter moet de bal reinigen en alle ballen plaatsen in de beginpositie !

8. Vaststelling uitslag
Van toepassing is het Carambolepuntensysteem. Voor elke 10% gemaakte caramboles van het aantal te maken caramboles krijgt de speler één punt. De winnaar krijgt een extra punt. Eindigt een partij in remise dan krijgen beide spelers een punt extra.

9. Verboden zone.
Komen de aanspeelballen in de verboden zone tot stilstand (driehoek) dan annonceert de arbiter “entree” en mag de speler nog één carambole maken zonder dat één der aanspeelballen deze zone verlaat. Na deze carambole annonceert de arbiter “dedans”.
Om een volgende geldige carambole te maken, moet één der aanspeelballen de verboden zone verlaten. Gebeurt dit niet, dan wordt de speler afgeteld wegens de fout “resté dedans”.

10. Spelen van een partij door een foutief opgestelde speler.

Laatste aanpassingen: augustus ’19

Wim van Uhm.

Bijlagen bij Enige belangrijke punten voor de Dagcompetitie