Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Paperclip Silvolde
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen
Home › Jeugd

Nieuwsbrief Jeugd december 2015

Jeugdproject 2015
1
Hoe het biljarten op schoolniveau in regio Duinstreek is ontstaan.
In juni 2014 werd op de jaarvergadering van District Duinstreek de zorg uitgesproken over de
terugloop van jeugdleden alom in de biljartsport.
B.V. Sport te Oegstgeest meende dat je dan wel zelf de jeugd op moet zoeken, anders gaat het niet
werken. Goede bedoelingen worden soms beloond! Een lid van B.V. Sport heeft contact kunnen
leggen met de schooldirectie van een Sport Talentschool en werd uitgenodigd voor een gesprek dat
succesvol verliep.
De heer Peetsold van het Leonardo College heeft het voorgestelde traject met veel enthousiasme
ondersteund, maar zeker moet hierbij ook worden vermeld, dat sportleraar Edwin de Keizer
eveneens positief heeft meegewerkt om dit te laten slagen. Deze leraar wist zijn collega’s ervan te
overtuigen, dat biljarten een leuke en spannende sport is en ook belangrijk kan zijn in de
sportontwikkeling van de jeugd. Het zal belangrijk blijven om niet alleen de school, maar ook de
ouders erop te wijzen dat biljarten allang geen cafésport meer is en er overal ‘ in den lande’
prachtige biljartcentrums zijn, waar jonge kinderen deze sport onder begeleiding kunnen leren.
Resultaat van het gesprek met het Leonardo College
Biljartvereniging Sport zal leerlingen in een pilot-sessie van 4 dagdelen met de biljartsport laten
kennismaken. Na afloop hiervan kan de school beslissen, als de leerlingen het leuk en uitdagend
vinden, het biljarten als sportonderdeel in het lesrooster op te nemen geheel volgens de geldende
schoolstructuur en afspraken.
Biljarten - Jeugdproject 2015
2
De uitvoering:
1 Voorlichting geven aan de leerlingen
Dit werd kundig voorgedragen door George Kenter en een 40-tal leerlingen kregen alle
aspecten te horen en te zien van de biljartsport. Het gemengde gezelschap was niet direct
geïnteresseerd, maar het enthousiasme van de voorlichter en de schoolbegeleider was
doorslaggevend. Een aantal leerlingen wilde graag kennismaken met de biljartsport.
2 De invulling en de toezegging aan de leerlingen werd in overleg direct door betrokkenen in
een oefenprogramma (pilot) omgezet.
3 De volgende stap was de locatie, waar men deze leerlingen op een nette en biljartgebonden
wijze kon laten kennismaken en opleiden in deze sport, niet in een café.
Drie beschikbare plaatsen kwamen hiervoor in aanmerking:
SBCO te Oegstgeest, Onder Ons in Beverwijk, en Biljartcentrum
Sport in Weteringbrug. Het werd de locatie in Weteringbrug.
Oegstgeest was al bezet en Onder Ons viel af vanwege de te grote
afstand. De medewerking van de heer Peetsold, conrector van de
school, was ook in deze zoektocht van cruciaal belang. En natuurlijk het
aanbod van Adri de Jong, eigenaresse van het prachtige biljartcentrum,
om de jeugd in haar locatie de pilot te willen gunnen en een aantal
woensdagochtenden voor de jeugd open te willen zijn.
Het leerprogramma:
B.V. Sport zal de opleiding verzorgen en de begeleiders leveren. Een van de leden, Dick van Egmond,
had ervaring met het opleiden van jeugdige biljarters en er werd een vakkundig leerprogramma
opgezet, wat uiteindelijk ook geslaagd bleek na afloop van de pilot.
De oefensessies met de 4 begeleiders verliepen goed.
Belangrijk is dat de begeleiders zoveel mogelijk dezelfde aanpak volgen en dat is goed gelukt. De
leerlingen konden zonder problemen van de ene naar de andere tafel gaan; de benadering bleef
gelijk. Essentieel hierbij is dat de kinderen niet in de war worden gebracht.
Een vraag was: hoeveel leerlingen per tafel en per begeleider is wenselijk, zodat de aandacht van
leerlingen vastgehouden wordt en de leraar het overzicht kan behouden. Uiteindelijk werd besloten
met maximaal 4 leerlingen per tafel te werken en dat pakte goed uit. Er was genoeg aandacht voor
de beperkte, maar niet te lange speeltijd.
Note: 4 leerlingen per tafel is de limiet, maar ook alleen mogelijk met een groep van max. 12
deelnemers.
Biljarten - Jeugdproject 2015
3
De begeleiders waren 2 ervaren en kundige biljarters. Belangrijk is en was dat de begeleiders goed
met kinderen kunnen omgaan en de lessen op een serieuze en speelse manier kunnen overbrengen.
Tevens, en zeker niet minder belangrijk: de groep werd altijd mede begeleid door een docent van de
school.
5 De uitvoering in het veld:
Het meest in het oog lopende onderdeel was het volgen van het zogenaamde PROTOCOL. Hier mocht
geen enkele begeleider van afwijken en er werd herhaaldelijk op de goede uitvoering gecheckt. Ook
niet te lang serieus zijn, en daarom werden wat spellen ingepast, die onmiskenbaar nuttig bleken. De
leerlingen raakten daarbij meer ontspannen en de interesse om te presteren kwam dat zeker ten
goede (op het einde van de definitieve opleiding kan een ieder die dat wenst inzicht krijgen in het
door ons gehanteerde opleidingsprogramma).
6 Er zijn 4 sessies gedaan van elk ongeveer 1½ uur. Deze tijd is voldoende, indien goed
voorbereid. Het vervoer bij deze opleidingen is vrijwel altijd een probleem. We hebben het deze keer
kunnen regelen met vervoer door begeleiders en docenten. Een locatie dichtbij de school is echter
van essentieel belang.
7 Resultaat:
Van de twaalf leerlingen hebben er elf positief gereageerd op het kort gehouden onderzoek, waarbij
10 vragen werden gesteld. Op de vraag: - Wil je dat het een sport gelieerd onderwerp op jouw school
wordt? - waren alle reacties positief.
Eindconclusie van deze pilot:
De leerlingen waren positief, evenals de begeleiders en de docent. Daarna is dan ook de vraag
gesteld: Kan de biljartsport in deze vorm een onderdeel worden in de sportafdeling van dit college?
De 7 sportdocenten hebben in onderling overleg de opleiding in het schoolrooster van 2015-2016
opgenomen. Een prachtig resultaat als men bedenkt, dat er geen invloed is geweest van de
biljartbegeleiders. De docent heeft zijn enthousiasme en overtuiging, dat het een sportieve bijdrage
levert aan de Topsport Talentschool, op de andere docenten kunnen overbrengen.
Het vervolg:
Na de verheugende mededeling om dit project voort te zetten werd direct gestart met de
voorbereiding.
Biljarten - Jeugdproject 2015
4
De locatie moest en zou gemakkelijk te overbruggen zijn
voor leerlingen en begeleiders. Het bestuur van B.V.
Sport kreeg de toezegging van het stichtingsbestuur van
biljartcentrum SBCO in Oegstgeest, dat de locatie 4
woensdagmiddagen tussen 13.00-16.00 uur geheel
kosteloos beschikbaar werd gesteld voor de jeugd.
Een prachtig biljartcentrum met 10 beschikbare tafels en geen derden die de leerlingen zouden
kunnen afleiden. De leiding van het project zal in samenwerking met de schoolbegeleiders, B.V. Sport
en alle andere betrokkenen zorgen voor betrokkenheid en publicatie middels verslaglegging en
begeleidend fotomateriaal.
Allereerst het Leonardo College als Topsport Talentschool. Wat is dat voor een school?
Het Leonardo College is een Topsport Talentschool.
Het ministerie van Onderwijs heeft 30
Topsport Talentscholen in Nederland
aangewezen die het recht hebben om
leerlingen met topsportaspiraties en het
bijbehorende talent speciale faciliteiten
aan te bieden. Daarbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld vrijstelling voor
lessen, uitstel van toetsen, opsplitsing
van het eindexamenjaar enz.
Op het Leonardo College kunnen leerlingen het vwo, de havo en de mavo doen. De school telt
ongeveer 800 leerlingen waarop 80 docenten staan. In verhouding tot andere scholen is dat een
dusdanig aantal, waardoor de betrokkenheid van docenten bij leerlingen zeer groot is.
Als een leerling echte topsportambities heeft, kunnen dromen van de leerling waargemaakt worden.
Een Topsport Talentschool denkt mee om topsport en onderwijs zo soepel mogelijk met elkaar te
verbinden. De school kan uitstekende begeleiding van talenten garanderen, maar houdt daarnaast
nauwlettend in de gaten dat een passend schooldiploma ook heel belangrijk is voor het leven dat na
de sport komt. Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden aan de mogelijkheden die een Topsport
Talentschool kan bieden.
Tussen de sportbonden en het NOC*NSF zijn hierover afspraken gemaakt, die omschrijven waar een
sporter aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Topsport-status.
Een leerling die op een hoog niveau sport, kan bij zijn sportbond informeren naar de criteria voor
zo'n status. Om in aanmerking te komen voor speciale faciliteiten op een Topsport Talentschool moet
een leerling minimaal de 'belofte'-status hebben.
Biljarten - Jeugdproject 2015
5
Elke sportbond heeft criteria opgesteld waaraan voldaan moet
worden om een Topsport-status te verkrijgen. Na toekenning van de
status kan deze leerling gebruik maken van de Topsport Talentfaciliteiten van de school.
De heer M. Peetsold, conrector van het Leonardo College benadrukt
hoe belangrijk sport voor de leerlingen kan zijn. “Wij zien sport als een
perfect middel om te leren hoe je met elkaar omgaat en het
samenwerken onderling wordt hierdoor sterk bevordert. Bij het
biljarten zou ook gedacht kunnen worden aan het samen wiskunde
maken in berekeningen. Het sociaal-emotionele niveau van de
leerlingen gaat hierdoor omhoog en dat is een goede ontwikkeling.
Goede sporters hebben vaak enorm veel doorzettingsvermogen, een goede concentratie en een
enorme ‘drive’. Vaak zien we dat succesvolle sporters hierdoor ook goede banen hebben in de
maatschappij. Daar werken we graag aan mee op onze school”, vertelt hij enthousiast. “De leerlingen
komen bij ons in aanraking met sporten die nog niet gangbaar zijn of al heel populair. Als je de
leerlingen met zo’n sport kennis kunt laten maken en er rollen bijvoorbeeld per jaar 1 of 2 echte
talenten uit, dan is zo’n proef wel degelijk zinvol. Verder is belangrijk dat de leerlingen leren wat in
een bepaalde sport de discipline is en de etiquette die daarbij hoort. Het is goed dat ze dat leren als
ze in een bepaalde sport talent blijken te hebben.
Het behoeft verder geen betoog dat wij de leerlingen graag in een biljartcentrum zien en niet in
een kroeg. Uiteraard is onze school zelf ook alcoholvrij.”
Coördinator Sportklassen en Highschool de heer P. du Prie legt verder uit dat op maandagmiddag en
woensdagochtend de klassen sporten in verschillende blokken van vier weken, absolute breedtesport
dus. De Highschool legt de nadruk op één sport voor de leerling waarin ze extra getalenteerd blijken
te zijn. Zo werkten wij met de KNVB samen om 2 keer per week training te geven in het voetballen.
“Als de leerlingen enthousiast zijn over het biljarten en een paar
leerlingen bijvoorbeeld extra getalenteerd zijn, dan zou de
mogelijkheid er heel goed in kunnen zitten om in een aparte ruimte
een biljart te plaatsen waar talent verder ontwikkeld kan worden
onder begeleiding van een instructeur, dus niet zonder toezicht. Dat
doen we in de fitnessruimte ook.
Hiervoor gelden stringente afspraken. De sleutel moet bij de
conciërge gehaald worden en na afloop weer worden ingeleverd. Er
wordt na afloop op gelet dat er zorgvuldig met het materiaal is
omgegaan. Ook dat heeft met discipline en verantwoording te
maken”, zo betoogt hij.
Biljarten - Jeugdproject 2015
6
De uiteindelijke opleiding.
De trainingen van de lessen werden door B.V. Sport uitgewerkt en met de instructeurs besproken die
vooral allen proberen dezelfde uitleg (protocol ) te geven bij alle lessen.
Naast de inleidende les (ca. 30 - 45 min.) werd gekozen voor enkele spelen. Deze spelen beginnen op
alle tafels tegelijk, en alle kinderen spelen deze spellen. De leerlingen schuiven dan steeds door.
De spellen:
3 keuspelen: het gatenspel, 5-ball spel en vanaf de 3e
les beginnen met caramboleren.
Iedere les begon met welkom heten,
aanwezigheidscontrole en lesprogramma.
Starten altijd met de basis (protocol).
Note: de inleidende lesduur hangt mede af van het
aantal leerlingen per tafel. Leerlingen verliezen snel de
aandacht als ze lang moeten wachten.
Eerste les op woensdag 28 oktober 2015.
Er wordt de eerste keer uiteraard begonnen met de
juiste houding. Hoe staan we en hoe zetten we beide
voeten neer? Verschillen linkshandige kinderen van
rechtshandige kinderen? Verder wordt voorgedaan bij
elke leerling hoe de keu vast te houden: een korte
voorhand en de andere hand/arm loodrecht naar
beneden, zo’n 15 cm voor het einde van de keu.
Dan worden de ballen besproken. Waar moet het mikpunt liggen en waarom moet je krijten en hoe
doe je dat? Hoe moeten we stoten en wat is een acquitstoot (beginstoot bij een biljartwedstrijd)?
Welke effecten kunnen we toepassen en waar komt de bal terecht als je links of rechts effect geeft
met stoten? Alles wordt voorgedaan door de instructeurs en om beurten mogen de leerlingen het
voorgedane nu zelf proberen. De stemming zat er prima in en de leerlingen hadden duidelijk ook
plezier met elkaar. Natuurlijk lukt het niet direct in één keer, dus af en toe gezellig gegiechel.
Er waren twee groepen van elk 14 leerlingen met zeven instructeurs én de schoolleiding.
De leerlingen komen uit de derde klas van het Leonardo College en zijn dus 14- 15 jaar.
Elise. Zij vond het een hele leuke, grappige en leerzame ervaring en heeft al eens eerder de keu in
handen gehad met poolen in het kader van een ‘SEP sport’ Pool dat ook is uitgezonden op TV. “Dit is anders”, weet ze te vertellen, “en ook wat moeilijker dan pool”.Biljarten - Jeugdproject 20157Jaimy had nog nooit een keu vastgehad en ook in haar directe omgeving zijn er geen mensen diebiljart spelen. Ze heeft het spel weleens op de tablet gespeeld omdat ze wilde weten hoe het spelwerkt. “Het is echt heel leuk maar wel moeilijk, want de ballen vliegen alle kanten op na de stoot,dus je moet bepalen waar hij naar toe rolt”, vertelde ze enthousiast.De leerlingen vonden het heel leuk om op de foto te mogen.Nikita vond het biljarten een heel leuk spel en kende de keu al van het poolen op de camping.“Leuk dat er nog drie lessen volgen, want het is best spannend om te doen en om hier meer van teleren”, vervolgde ze enthousiast.Jeroen had eveneens nog nooit een keu in zijn handen gehad dus dit was helemaal nieuw voor hem.Hij vond het wel een hele leuke middag en gaf aan zin te hebben in de vervolglessen. Ook hij is vanmening dat de ballen verder weg rollen dan je in eerste instantie denkt, terwijl je toch zachtjes stoot.De tweede les op woensdag 4 november 2015.Wat tijdens deze les opviel was dat de leerlingen wederomenthousiast waren en de geleerde instructies goed haddenonthouden. De houding van de leerlingen was vaak goed te noemenen de keu werd al een stuk beter vastgehouden dan in de eerste les.Wederom werd alle stof van de eerste les uitgebreid herhaald. Tevens valt sterk op dat kinderen snel leren en goed kunnenonthouden op deze leeftijd. Er werd dan ook daadwerkelijk betergestoten dan in de eerste les en de leerlingen kwamen ookgemotiveerd over. De leerlingen waren ontspannen, ook al omdat zede instructeurs al kenden. De sfeer was open en gezellig en ze haddener duidelijk plezier in.Biljarten - Jeugdproject 20158De derde les op woensdag 11 november 2015.De leerlingen werden ook deze keer opgedeeld per drie en wederom op 5 tafels, waarop na deinleiding van spel, naar het caramboleren - het libre spel - werd overgegaan. In deze les zat dus eenwedstrijdelement en tevens de introductie van het 5-ball spel, waarin met 5 ballen zoveel mogelijkpunten moesten worden gemaakt. De telling begint bij 51 en moet dan precies op 0 uitkomen.Zwaar geconcentreerd deden de leerlingen hun best dat doel te bereiken en dat gaf soms heel wathilariteit en gegiechel als dat niet helemaal lukte. In het libre moesten ze proberen om 5 caramboleste maken in 10 beurten. De instructeurs waren deze les extra alert op de juiste houding van hetlichaam en de manier waarop de leerlingen de keu vasthielden. Tevens werd erop gelet waar deleerlingen het mikpunt kozen van de bal in de te maken caramboles.Vrolijk gestemd gingen de leerlingen na deze zeer geslaagde les terug naar school. Ze hadden hetduidelijk naar hun zin gehad. Dat onderstreepte ook de schoolbegeleidster Maike van Zwicht. Zij merkt aan de leerlingen dat het biljarten ze erg aanspreekt en dat ze er ook een hele leukeuitdaging in zien om te proberen te presteren. Onopvallend zat bij deze 3e les een zeer geroutineerde biljarter, ooit zelf ook als jeugdtalent eruitgepikt op zeer jonge leeftijd, als observator langs de kant om alle leerlingen te bestuderen en detalenten eruit te splitsen die ook in de vorige twee lessen al opvielen. In de groep is na afloop eenmening geformuleerd over de potentie van deze leerlingen.Biljarten - Jeugdproject 20159Brian had deze les zichtbaar veel plezier in het 5 ball-spel en deed hierin dan ook zwaar zijn best.“Niemand in mijn familie doet iets met een keu maar dit is toch wel erg leuk zeg. Ik heb de afgelopenlessen best veel geleerd. Ik had in Griekenland tijdens mijn vakantie al een paar keer pool gespeelden ik verheug me toch wel op deze lessen”, zo wist hij te melden.Dennis vindt het libre moeilijker dan poolen dat ook hij wel eens gedaan heeft in de vakantie. “Ikvind beide spellen erg leuk om te doen. Deze lessen zijn wel giga leuk. We hebben veel geleerd, zekerook qua houding en hoe we de keu moeten vasthouden. Misschien vind ik libre toch wel iets leukerdan poolen”, zo stelde hij na afloop vast.Bob is eveneens van mening dat poolen iets makkelijker lijkt te zijn dan het libre. Ook hij heeft weleens vaker gepoold. Bij hem thuis wordt niet gebiljart door familieleden. “Ik vond de lessensupercool en ik ga het in de toekomst zeker nog eens doen“, vertelde hij.De slotles op woensdag 18 november 2015.Voor deze les waren een aantal ouders van de leerlingen en de media uitgenodigd.Aanwezig waren: Conrector van het Leonardo College de heer Peetsold, TV West, Uitgever HansCoolegem van Biljart Totaal, Piet Verschure van de KNBB, Hans Eekels van district Duinstreek, HetLeidsch Dagblad, 7 instructeurs en 4 tellers van BV Sport. Algehele leiding was in handen van JanRiemens.Na een hartelijk welkom door B.V. Sport aan alle aanwezigen werd begonnen met een stevige uitlegaan de leerlingen over de te spelen wedstrijden. Op bijna alle tafels werden nu de wedstrijdengehouden en de punten werden nu ook door tellers genoteerd.Biljarten - Jeugdproject 201510Voor de media was het fijn dat beide groepen leerlingen nu tegelijk om 13.00 uur kwamen enbegonnen. TV West maakte opnamen, interviewde een aantal kinderen en er was veel tijd voor defoto’s en de groepsfoto’s.Na afloop van de wedstrijden werden in recordtempo de talentenaangewezen en de punten geteld. Ondertussen kregen deleerlingen een consumptie aangeboden en konden ze even gezelligmet elkaar babbelen en stoom afblazen.Vervolgens werd aan alle leerlingen een bewijs van deelnameuitgereikt door B.V. Sport. Tevens werden er 7 oorkondes uitgereiktaan leerlingen die over talent voor biljarten beschikken. Die vieleneerder al op door hun passie tijdens het spelen in voorgaandelessen. Onder andere Piet Verschure van de KNBB reikte eenoorkonde uit en heeft in een kort betoog aan de kinderen uitgelegddat talent ontwikkeld moet worden in veel trainingen en datbiljarten voor de jeugd heel erg leuk is.De media:Om acht uur ’s avonds werd inderdaad in het nieuws van TV Westaandacht geschonken aan de biljartende jeugd en de opnames van’s middags kwamen mooi in beeld. Een dag later stond in de ochtendeditie van het Leidsch Dagbladeveneens een behoorlijk groot artikel met een mooie foto van een van de leerlingen. Ook BiljartTotaal zal aandacht besteden aan dit jeugdproject.Wij hopen dat middels deze uitgebreide verslaglegging, via de KNBB, ieder district op de hoogtewordt gesteld van dit jeugdproject dat hopelijk een vervolg krijgt in heel Nederland.Biljarten - Jeugdproject 201511Zonder de medewerking van heel veel enthousiaste enbetrokken vrijwilligers was deze proef in het jeugdbiljarten nietmogelijk geweest. Onze dank gaat uit naar:Voor de pilot van de eerste kennismakingslessen najaar 2015:Biljartzaal De Sport in Weteringbrug.Adri de Jong zwaait al sinds 1970 de scepter in deze mooiebiljartlocatie met een fors aantal biljarttafels, waaronder tweegrote tafels. Samen met haar ouders heeft ze de locatie latenbouwen en na hun overlijden de zaak voortgezet. “Ik ga hier door tot mijn 90e jaar”, grapte ze. Hetprachtige biljartcentrum wordt zeer druk bezocht door een aantal biljartverenigingen uit de verreomtrek met vaste speeldagen. Wat sowieso opvalt in de omgeving van Roelofarendsveen, is dat erwel bij een drietal gelegenheden kan worden gebiljart terwijl het geen grote plaats is. Adri heeftgeheel belangeloos haar accommodatie beschikbaar gesteld om de jeugd kennis te laten maken metde keu. In het voorjaar ontving ze vier keer 12 leerlingen en docenten van het Leonardo College,alsmede de instructeurs van B.V. Sport op de woensdagochtend van 9 uur tot half 12. Het was voorhaar de eerste keer om dit te doen en wat haar opviel was dat vooral de meisjes erg enthousiastwaren. Op school waren de leerlingen vooraf al wat wegwijs gemaakt in het biljarten en ze mochtenhet nu gaan proberen uit te voeren. Ze kregen er ook een cijfer voor na afloop. Adri merkte dat hetbiljarten onder de jeugd afzakte toen het darten in opmars kwam en Raymond van Barneveld daarinzeer succesvol werd. De jeugd volgde massaal. Adri juicht het dan ook sterk toe dat de jeugd van deTopsport Talentschool nu in de gelegenheid wordt gesteld om met de keu en het biljartspel kennis temaken. Ze kijkt met een voldaan gevoel terug op de lessen met de leerlingen.B.V. Sport en hun instructeurs en waarnemers:Henk Emmerik, Koos Paap, Wim Doove, Sjef van Egmond, Sandra Harteveld, Janine vanDuyvenvoorde. Observatie: Jaap Groot . Algehele leiding: Jannis Riemens.Het Leonardo College:Schoolcoördinator P. Duprie, Conrector M. Peetsold. Schoolbegeleiders: Maike van Zwicht en Edwinde Keizer.Stichting Biljartcentrum Oegstgeest (SBCO):Geheel belangeloos stelde het stichtingsbestuur van BCO de volledige accommodatie beschikbaarvoor dit jeugdtraject op 4 woensdagmiddagen. Marcel van der Klaauw, bestuurder van StichtingBiljart Centrum Oegstgeest: “Voor ons is de aanwezigheid van jeugd heel belangrijk. De jeugd heeftde toekomst en dat geldt zeker ook voor ons, gezien de sterke vergrijzing in biljartend Nederland. Biljarten - Jeugdproject 201512Al zouden er per jaar maar een paar jeugdige talenten de biljartsport kiezen dan is het doel bereikten kunnen wij ze vakkundig opleiden naar een prachtige toekomst in de biljartsport. Belangrijk voor biljartcentra is zeker dat de prijzen laag worden gehouden en het uurtarief om tekomen biljarten eveneens laag is. Het moet betaalbaar blijven en daar werken wij graag aan mee”.Op korte termijn komt er een verslag van het leerprogramma dat voor dit jeugdproject is opgezet enhet protocol dat is gebruikt. In dit verslag wordt gedegen uitleg hierover gegeven. Wilt u dit verslagontvangen dan kunt u even mailen naar dinymeijer@hotmail.com en wordt het u toegezonden.Doel van deze brochure is de wens, dat na verspreiding hiervan - in den lande – meer van dezeprojecten gaan starten en veel biljartverenigingen in hun eigen regio gaan proberen meer jeugd bijhet biljarten te betrekken, het liefst in samenwerking met scholen.Verslaglegging, foto’s en interviews: Diny Meijer, journalist/redacteurTot slot het verschenen artikel in het Leidsch DagbladBiljarten - Jeugdproject 201513

-size-adjust: auto; -webkit-text-strokBiljarten - Jeugdproject 2015
1
Hoe het biljarten op schoolniveau in regio Duinstreek is ontstaan.
In juni 2014 werd op de jaarvergadering van District Duinstreek de zorg uitgesproken over de
terugloop van jeugdleden alom in de biljartsport.
B.V. Sport te Oegstgeest meende dat je dan wel zelf de jeugd op moet zoeken, anders gaat het niet
werken. Goede bedoelingen worden soms beloond! Een lid van B.V. Sport heeft contact kunnen
leggen met de schooldirectie van een Sport Talentschool en werd uitgenodigd voor een gesprek dat
succesvol verliep.
De heer Peetsold van het Leonardo College heeft het voorgestelde traject met veel enthousiasme
ondersteund, maar zeker moet hierbij ook worden vermeld, dat sportleraar Edwin de Keizer
eveneens positief heeft meegewerkt om dit te laten slagen. Deze leraar wist zijn collega’s ervan te
overtuigen, dat biljarten een leuke en spannende sport is en ook belangrijk kan zijn in de
sportontwikkeling van de jeugd. Het zal belangrijk blijven om niet alleen de school, maar ook de
ouders erop te wijzen dat biljarten allang geen cafésport meer is en er overal ‘ in den lande’
prachtige biljartcentrums zijn, waar jonge kinderen deze sport onder begeleiding kunnen leren.
Resultaat van het gesprek met het Leonardo College
Biljartvereniging Sport zal leerlingen in een pilot-sessie van 4 dagdelen met de biljartsport laten
kennismaken. Na afloop hiervan kan de school beslissen, als de leerlingen het leuk en uitdagend
vinden, het biljarten als sportonderdeel in het lesrooster op te nemen geheel volgens de geldende
schoolstructuur en afspraken.
Biljarten - Jeugdproject 2015
2
De uitvoering:
1 Voorlichting geven aan de leerlingen
Dit werd kundig voorgedragen door George Kenter en een 40-tal leerlingen kregen alle
aspecten te horen en te zien van de biljartsport. Het gemengde gezelschap was niet direct
geïnteresseerd, maar het enthousiasme van de voorlichter en de schoolbegeleider was
doorslaggevend. Een aantal leerlingen wilde graag kennismaken met de biljartsport.
2 De invulling en de toezegging aan de leerlingen werd in overleg direct door betrokkenen in
een oefenprogramma (pilot) omgezet.
3 De volgende stap was de locatie, waar men deze leerlingen op een nette en biljartgebonden
wijze kon laten kennismaken en opleiden in deze sport, niet in een café.
Drie beschikbare plaatsen kwamen hiervoor in aanmerking:
SBCO te Oegstgeest, Onder Ons in Beverwijk, en Biljartcentrum
Sport in Weteringbrug. Het werd de locatie in Weteringbrug.
Oegstgeest was al bezet en Onder Ons viel af vanwege de te grote
afstand. De medewerking van de heer Peetsold, conrector van de
school, was ook in deze zoektocht van cruciaal belang. En natuurlijk het
aanbod van Adri de Jong, eigenaresse van het prachtige biljartcentrum,
om de jeugd in haar locatie de pilot te willen gunnen en een aantal
woensdagochtenden voor de jeugd open te willen zijn.
Het leerprogramma:
B.V. Sport zal de opleiding verzorgen en de begeleiders leveren. Een van de leden, Dick van Egmond,
had ervaring met het opleiden van jeugdige biljarters en er werd een vakkundig leerprogramma
opgezet, wat uiteindelijk ook geslaagd bleek na afloop van de pilot.
De oefensessies met de 4 begeleiders verliepen goed.
Belangrijk is dat de begeleiders zoveel mogelijk dezelfde aanpak volgen en dat is goed gelukt. De
leerlingen konden zonder problemen van de ene naar de andere tafel gaan; de benadering bleef
gelijk. Essentieel hierbij is dat de kinderen niet in de war worden gebracht.
Een vraag was: hoeveel leerlingen per tafel en per begeleider is wenselijk, zodat de aandacht van
leerlingen vastgehouden wordt en de leraar het overzicht kan behouden. Uiteindelijk werd besloten
met maximaal 4 leerlingen per tafel te werken en dat pakte goed uit. Er was genoeg aandacht voor
de beperkte, maar niet te lange speeltijd.
Note: 4 leerlingen per tafel is de limiet, maar ook alleen mogelijk met een groep van max. 12
deelnemers.
Biljarten - Jeugdproject 2015
3
De begeleiders waren 2 ervaren en kundige biljarters. Belangrijk is en was dat de begeleiders goed
met kinderen kunnen omgaan en de lessen op een serieuze en speelse manier kunnen overbrengen.
Tevens, en zeker niet minder belangrijk: de groep werd altijd mede begeleid door een docent van de
school.
5 De uitvoering in het veld:
Het meest in het oog lopende onderdeel was het volgen van het zogenaamde PROTOCOL. Hier mocht
geen enkele begeleider van afwijken en er werd herhaaldelijk op de goede uitvoering gecheckt. Ook
niet te lang serieus zijn, en daarom werden wat spellen ingepast, die onmiskenbaar nuttig bleken. De
leerlingen raakten daarbij meer ontspannen en de interesse om te presteren kwam dat zeker ten
goede (op het einde van de definitieve opleiding kan een ieder die dat wenst inzicht krijgen in het
door ons gehanteerde opleidingsprogramma).
6 Er zijn 4 sessies gedaan van elk ongeveer 1½ uur. Deze tijd is voldoende, indien goed
voorbereid. Het vervoer bij deze opleidingen is vrijwel altijd een probleem. We hebben het deze keer
kunnen regelen met vervoer door begeleiders en docenten. Een locatie dichtbij de school is echter
van essentieel belang.
7 Resultaat:
Van de twaalf leerlingen hebben er elf positief gereageerd op het kort gehouden onderzoek, waarbij
10 vragen werden gesteld. Op de vraag: - Wil je dat het een sport gelieerd onderwerp op jouw school
wordt? - waren alle reacties positief.
Eindconclusie van deze pilot:
De leerlingen waren positief, evenals de begeleiders en de docent. Daarna is dan ook de vraag
gesteld: Kan de biljartsport in deze vorm een onderdeel worden in de sportafdeling van dit college?
De 7 sportdocenten hebben in onderling overleg de opleiding in het schoolrooster van 2015-2016
opgenomen. Een prachtig resultaat als men bedenkt, dat er geen invloed is geweest van de
biljartbegeleiders. De docent heeft zijn enthousiasme en overtuiging, dat het een sportieve bijdrage
levert aan de Topsport Talentschool, op de andere docenten kunnen overbrengen.
Het vervolg:
Na de verheugende mededeling om dit project voort te zetten werd direct gestart met de
voorbereiding.
Biljarten - Jeugdproject 2015
4
De locatie moest en zou gemakkelijk te overbruggen zijn
voor leerlingen en begeleiders. Het bestuur van B.V.
Sport kreeg de toezegging van het stichtingsbestuur van
biljartcentrum SBCO in Oegstgeest, dat de locatie 4
woensdagmiddagen tussen 13.00-16.00 uur geheel
kosteloos beschikbaar werd gesteld voor de jeugd.
Een prachtig biljartcentrum met 10 beschikbare tafels en geen derden die de leerlingen zouden
kunnen afleiden. De leiding van het project zal in samenwerking met de schoolbegeleiders, B.V. Sport
en alle andere betrokkenen zorgen voor betrokkenheid en publicatie middels verslaglegging en
begeleidend fotomateriaal.
Allereerst het Leonardo College als Topsport Talentschool. Wat is dat voor een school?
Het Leonardo College is een Topsport Talentschool.
Het ministerie van Onderwijs heeft 30
Topsport Talentscholen in Nederland
aangewezen die het recht hebben om
leerlingen met topsportaspiraties en het
bijbehorende talent speciale faciliteiten
aan te bieden. Daarbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld vrijstelling voor
lessen, uitstel van toetsen, opsplitsing
van het eindexamenjaar enz.
Op het Leonardo College kunnen leerlingen het vwo, de havo en de mavo doen. De school telt
ongeveer 800 leerlingen waarop 80 docenten staan. In verhouding tot andere scholen is dat een
dusdanig aantal, waardoor de betrokkenheid van docenten bij leerlingen zeer groot is.
Als een leerling echte topsportambities heeft, kunnen dromen van de leerling waargemaakt worden.
Een Topsport Talentschool denkt mee om topsport en onderwijs zo soepel mogelijk met elkaar te
verbinden. De school kan uitstekende begeleiding van talenten garanderen, maar houdt daarnaast
nauwlettend in de gaten dat een passend schooldiploma ook heel belangrijk is voor het leven dat na
de sport komt. Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden aan de mogelijkheden die een Topsport
Talentschool kan bieden.
Tussen de sportbonden en het NOC*NSF zijn hierover afspraken gemaakt, die omschrijven waar een
sporter aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Topsport-status.
Een leerling die op een hoog niveau sport, kan bij zijn sportbond informeren naar de criteria voor
zo'n status. Om in aanmerking te komen voor speciale faciliteiten op een Topsport Talentschool moet
een leerling minimaal de 'belofte'-status hebben.
Biljarten - Jeugdproject 2015
5
Elke sportbond heeft criteria opgesteld waaraan voldaan moet
worden om een Topsport-status te verkrijgen. Na toekenning van de
status kan deze leerling gebruik maken van de Topsport Talentfaciliteiten van de school.
De heer M. Peetsold, conrector van het Leonardo College benadrukt
hoe belangrijk sport voor de leerlingen kan zijn. “Wij zien sport als een
perfect middel om te leren hoe je met elkaar omgaat en het
samenwerken onderling wordt hierdoor sterk bevordert. Bij het
biljarten zou ook gedacht kunnen worden aan het samen wiskunde
maken in berekeningen. Het sociaal-emotionele niveau van de
leerlingen gaat hierdoor omhoog en dat is een goede ontwikkeling.
Goede sporters hebben vaak enorm veel doorzettingsvermogen, een goede concentratie en een
enorme ‘drive’. Vaak zien we dat succesvolle sporters hierdoor ook goede banen hebben in de
maatschappij. Daar werken we graag aan mee op onze school”, vertelt hij enthousiast. “De leerlingen
komen bij ons in aanraking met sporten die nog niet gangbaar zijn of al heel populair. Als je de
leerlingen met zo’n sport kennis kunt laten maken en er rollen bijvoorbeeld per jaar 1 of 2 echte
talenten uit, dan is zo’n proef wel degelijk zinvol. Verder is belangrijk dat de leerlingen leren wat in
een bepaalde sport de discipline is en de etiquette die daarbij hoort. Het is goed dat ze dat leren als
ze in een bepaalde sport talent blijken te hebben.
Het behoeft verder geen betoog dat wij de leerlingen graag in een biljartcentrum zien en niet in
een kroeg. Uiteraard is onze school zelf ook alcoholvrij.”
Coördinator Sportklassen en Highschool de heer P. du Prie legt verder uit dat op maandagmiddag en
woensdagochtend de klassen sporten in verschillende blokken van vier weken, absolute breedtesport
dus. De Highschool legt de nadruk op één sport voor de leerling waarin ze extra getalenteerd blijken
te zijn. Zo werkten wij met de KNVB samen om 2 keer per week training te geven in het voetballen.
“Als de leerlingen enthousiast zijn over het biljarten en een paar
leerlingen bijvoorbeeld extra getalenteerd zijn, dan zou de
mogelijkheid er heel goed in kunnen zitten om in een aparte ruimte
een biljart te plaatsen waar talent verder ontwikkeld kan worden
onder begeleiding van een instructeur, dus niet zonder toezicht. Dat
doen we in de fitnessruimte ook.
Hiervoor gelden stringente afspraken. De sleutel moet bij de
conciërge gehaald worden en na afloop weer worden ingeleverd. Er
wordt na afloop op gelet dat er zorgvuldig met het materiaal is
omgegaan. Ook dat heeft met discipline en verantwoording te
maken”, zo betoogt hij.
Biljarten - Jeugdproject 2015
6
De uiteindelijke opleiding.
De trainingen van de lessen werden door B.V. Sport uitgewerkt en met de instructeurs besproken die
vooral allen proberen dezelfde uitleg (protocol ) te geven bij alle lessen.
Naast de inleidende les (ca. 30 - 45 min.) werd gekozen voor enkele spelen. Deze spelen beginnen op
alle tafels tegelijk, en alle kinderen spelen deze spellen. De leerlingen schuiven dan steeds door.
De spellen:
3 keuspelen: het gatenspel, 5-ball spel en vanaf de 3e
les beginnen met caramboleren.
Iedere les begon met welkom heten,
aanwezigheidscontrole en lesprogramma.
Starten altijd met de basis (protocol).
Note: de inleidende lesduur hangt mede af van het
aantal leerlingen per tafel. Leerlingen verliezen snel de
aandacht als ze lang moeten wachten.
Eerste les op woensdag 28 oktober 2015.
Er wordt de eerste keer uiteraard begonnen met de
juiste houding. Hoe staan we en hoe zetten we beide
voeten neer? Verschillen linkshandige kinderen van
rechtshandige kinderen? Verder wordt voorgedaan bij
elke leerling hoe de keu vast te houden: een korte
voorhand en de andere hand/arm loodrecht naar
beneden, zo’n 15 cm voor het einde van de keu.
Dan worden de ballen besproken. Waar moet het mikpunt liggen en waarom moet je krijten en hoe
doe je dat? Hoe moeten we stoten en wat is een acquitstoot (beginstoot bij een biljartwedstrijd)?
Welke effecten kunnen we toepassen en waar komt de bal terecht als je links of rechts effect geeft
met stoten? Alles wordt voorgedaan door de instructeurs en om beurten mogen de leerlingen het
voorgedane nu zelf proberen. De stemming zat er prima in en de leerlingen hadden duidelijk ook
plezier met elkaar. Natuurlijk lukt het niet direct in één keer, dus af en toe gezellig gegiechel.
Er waren twee groepen van elk 14 leerlingen met zeven instructeurs én de schoolleiding.
De leerlingen komen uit de derde klas van het Leonardo College en zijn dus 14- 15 jaar.
Elise. Zij vond het een hele leuke, grappige en leerzame ervaring en heeft al eens eerder de keu in
handen gehad met poolen in het kader van een ‘SEP sport’ Pool dat ook is uitgezonden op TV. “Dit is anders”, weet ze te vertellen, “en ook wat moeilijker dan pool”.Biljarten - Jeugdproject 20157Jaimy had nog nooit een keu vastgehad en ook in haar directe omgeving zijn er geen mensen diebiljart spelen. Ze heeft het spel weleens op de tablet gespeeld omdat ze wilde weten hoe het spelwerkt. “Het is echt heel leuk maar wel moeilijk, want de ballen vliegen alle kanten op na de stoot,dus je moet bepalen waar hij naar toe rolt”, vertelde ze enthousiast.De leerlingen vonden het heel leuk om op de foto te mogen.Nikita vond het biljarten een heel leuk spel en kende de keu al van het poolen op de camping.“Leuk dat er nog drie lessen volgen, want het is best spannend om te doen en om hier meer van teleren”, vervolgde ze enthousiast.Jeroen had eveneens nog nooit een keu in zijn handen gehad dus dit was helemaal nieuw voor hem.Hij vond het wel een hele leuke middag en gaf aan zin te hebben in de vervolglessen. Ook hij is vanmening dat de ballen verder weg rollen dan je in eerste instantie denkt, terwijl je toch zachtjes stoot.De tweede les op woensdag 4 november 2015.Wat tijdens deze les opviel was dat de leerlingen wederomenthousiast waren en de geleerde instructies goed haddenonthouden. De houding van de leerlingen was vaak goed te noemenen de keu werd al een stuk beter vastgehouden dan in de eerste les.Wederom werd alle stof van de eerste les uitgebreid herhaald. Tevens valt sterk op dat kinderen snel leren en goed kunnenonthouden op deze leeftijd. Er werd dan ook daadwerkelijk betergestoten dan in de eerste les en de leerlingen kwamen ookgemotiveerd over. De leerlingen waren ontspannen, ook al omdat zede instructeurs al kenden. De sfeer was open en gezellig en ze haddener duidelijk plezier in.Biljarten - Jeugdproject 20158De derde les op woensdag 11 november 2015.De leerlingen werden ook deze keer opgedeeld per drie en wederom op 5 tafels, waarop na deinleiding van spel, naar het caramboleren - het libre spel - werd overgegaan. In deze les zat dus eenwedstrijdelement en tevens de introductie van het 5-ball spel, waarin met 5 ballen zoveel mogelijkpunten moesten worden gemaakt. De telling begint bij 51 en moet dan precies op 0 uitkomen.Zwaar geconcentreerd deden de leerlingen hun best dat doel te bereiken en dat gaf soms heel wathilariteit en gegiechel als dat niet helemaal lukte. In het libre moesten ze proberen om 5 caramboleste maken in 10 beurten. De instructeurs waren deze les extra alert op de juiste houding van hetlichaam en de manier waarop de leerlingen de keu vasthielden. Tevens werd erop gelet waar deleerlingen het mikpunt kozen van de bal in de te maken caramboles.Vrolijk gestemd gingen de leerlingen na deze zeer geslaagde les terug naar school. Ze hadden hetduidelijk naar hun zin gehad. Dat onderstreepte ook de schoolbegeleidster Maike van Zwicht. Zij merkt aan de leerlingen dat het biljarten ze erg aanspreekt en dat ze er ook een hele leukeuitdaging in zien om te proberen te presteren. Onopvallend zat bij deze 3e les een zeer geroutineerde biljarter, ooit zelf ook als jeugdtalent eruitgepikt op zeer jonge leeftijd, als observator langs de kant om alle leerlingen te bestuderen en detalenten eruit te splitsen die ook in de vorige twee lessen al opvielen. In de groep is na afloop eenmening geformuleerd over de potentie van deze leerlingen.Biljarten - Jeugdproject 20159Brian had deze les zichtbaar veel plezier in het 5 ball-spel en deed hierin dan ook zwaar zijn best.“Niemand in mijn familie doet iets met een keu maar dit is toch wel erg leuk zeg. Ik heb de afgelopenlessen best veel geleerd. Ik had in Griekenland tijdens mijn vakantie al een paar keer pool gespeelden ik verheug me toch wel op deze lessen”, zo wist hij te melden.Dennis vindt het libre moeilijker dan poolen dat ook hij wel eens gedaan heeft in de vakantie. “Ikvind beide spellen erg leuk om te doen. Deze lessen zijn wel giga leuk. We hebben veel geleerd, zekerook qua houding en hoe we de keu moeten vasthouden. Misschien vind ik libre toch wel iets leukerdan poolen”, zo stelde hij na afloop vast.Bob is eveneens van mening dat poolen iets makkelijker lijkt te zijn dan het libre. Ook hij heeft weleens vaker gepoold. Bij hem thuis wordt niet gebiljart door familieleden. “Ik vond de lessensupercool en ik ga het in de toekomst zeker nog eens doen“, vertelde hij.De slotles op woensdag 18 november 2015.Voor deze les waren een aantal ouders van de leerlingen en de media uitgenodigd.Aanwezig waren: Conrector van het Leonardo College de heer Peetsold, TV West, Uitgever HansCoolegem van Biljart Totaal, Piet Verschure van de KNBB, Hans Eekels van district Duinstreek, HetLeidsch Dagblad, 7 instructeurs en 4 tellers van BV Sport. Algehele leiding was in handen van JanRiemens.Na een hartelijk welkom door B.V. Sport aan alle aanwezigen werd begonnen met een stevige uitlegaan de leerlingen over de te spelen wedstrijden. Op bijna alle tafels werden nu de wedstrijdengehouden en de punten werden nu ook door tellers genoteerd.Biljarten - Jeugdproject 201510Voor de media was het fijn dat beide groepen leerlingen nu tegelijk om 13.00 uur kwamen enbegonnen. TV West maakte opnamen, interviewde een aantal kinderen en er was veel tijd voor defoto’s en de groepsfoto’s.Na afloop van de wedstrijden werden in recordtempo de talentenaangewezen en de punten geteld. Ondertussen kregen deleerlingen een consumptie aangeboden en konden ze even gezelligmet elkaar babbelen en stoom afblazen.Vervolgens werd aan alle leerlingen een bewijs van deelnameuitgereikt door B.V. Sport. Tevens werden er 7 oorkondes uitgereiktaan leerlingen die over talent voor biljarten beschikken. Die vieleneerder al op door hun passie tijdens het spelen in voorgaandelessen. Onder andere Piet Verschure van de KNBB reikte eenoorkonde uit en heeft in een kort betoog aan de kinderen uitgelegddat talent ontwikkeld moet worden in veel trainingen en datbiljarten voor de jeugd heel erg leuk is.De media:Om acht uur ’s avonds werd inderdaad in het nieuws van TV Westaandacht geschonken aan de biljartende jeugd en de opnames van’s middags kwamen mooi in beeld. Een dag later stond in de ochtendeditie van het Leidsch Dagbladeveneens een behoorlijk groot artikel met een mooie foto van een van de leerlingen. Ook BiljartTotaal zal aandacht besteden aan dit jeugdproject.Wij hopen dat middels deze uitgebreide verslaglegging, via de KNBB, ieder district op de hoogtewordt gesteld van dit jeugdproject dat hopelijk een vervolg krijgt in heel Nederland.Biljarten - Jeugdproject 201511Zonder de medewerking van heel veel enthousiaste enbetrokken vrijwilligers was deze proef in het jeugdbiljarten nietmogelijk geweest. Onze dank gaat uit naar:Voor de pilot van de eerste kennismakingslessen najaar 2015:Biljartzaal De Sport in Weteringbrug.Adri de Jong zwaait al sinds 1970 de scepter in deze mooiebiljartlocatie met een fors aantal biljarttafels, waaronder tweegrote tafels. Samen met haar ouders heeft ze de locatie latenbouwen en na hun overlijden de zaak voortgezet. “Ik ga hier door tot mijn 90e jaar”, grapte ze. Hetprachtige biljartcentrum wordt zeer druk bezocht door een aantal biljartverenigingen uit de verreomtrek met vaste speeldagen. Wat sowieso opvalt in de omgeving van Roelofarendsveen, is dat erwel bij een drietal gelegenheden kan worden gebiljart terwijl het geen grote plaats is. Adri heeftgeheel belangeloos haar accommodatie beschikbaar gesteld om de jeugd kennis te laten maken metde keu. In het voorjaar ontving ze vier keer 12 leerlingen en docenten van het Leonardo College,alsmede de instructeurs van B.V. Sport op de woensdagochtend van 9 uur tot half 12. Het was voorhaar de eerste keer om dit te doen en wat haar opviel was dat vooral de meisjes erg enthousiastwaren. Op school waren de leerlingen vooraf al wat wegwijs gemaakt in het biljarten en ze mochtenhet nu gaan proberen uit te voeren. Ze kregen er ook een cijfer voor na afloop. Adri merkte dat hetbiljarten onder de jeugd afzakte toen het darten in opmars kwam en Raymond van Barneveld daarinzeer succesvol werd. De jeugd volgde massaal. Adri juicht het dan ook sterk toe dat de jeugd van deTopsport Talentschool nu in de gelegenheid wordt gesteld om met de keu en het biljartspel kennis temaken. Ze kijkt met een voldaan gevoel terug op de lessen met de leerlingen.B.V. Sport en hun instructeurs en waarnemers:Henk Emmerik, Koos Paap, Wim Doove, Sjef van Egmond, Sandra Harteveld, Janine vanDuyvenvoorde. Observatie: Jaap Groot . Algehele leiding: Jannis Riemens.Het Leonardo College:Schoolcoördinator P. Duprie, Conrector M. Peetsold. Schoolbegeleiders: Maike van Zwicht en Edwinde Keizer.Stichting Biljartcentrum Oegstgeest (SBCO):Geheel belangeloos stelde het stichtingsbestuur van BCO de volledige accommodatie beschikbaarvoor dit jeugdtraject op 4 woensdagmiddagen. Marcel van der Klaauw, bestuurder van StichtingBiljart Centrum Oegstgeest: “Voor ons is de aanwezigheid van jeugd heel belangrijk. De jeugd heeftde toekomst en dat geldt zeker ook voor ons, gezien de sterke vergrijzing in biljartend Nederland. Biljarten - Jeugdproject 201512Al zouden er per jaar maar een paar jeugdige talenten de biljartsport kiezen dan is het doel bereikten kunnen wij ze vakkundig opleiden naar een prachtige toekomst in de biljartsport. Belangrijk voor biljartcentra is zeker dat de prijzen laag worden gehouden en het uurtarief om tekomen biljarten eveneens laag is. Het moet betaalbaar blijven en daar werken wij graag aan mee”.Op korte termijn komt er een verslag van het leerprogramma dat voor dit jeugdproject is opgezet enhet protocol dat is gebruikt. In dit verslag wordt gedegen uitleg hierover gegeven. Wilt u dit verslagontvangen dan kunt u even mailen naar dinymeijer@hotmail.com en wordt het u toegezonden.Doel van deze brochure is de wens, dat na verspreiding hiervan - in den lande – meer van dezeprojecten gaan starten en veel biljartverenigingen in hun eigen regio gaan proberen meer jeugd bijhet biljarten te betrekken, het liefst in samenwerking met scholen.Verslaglegging, foto’s en interviews: Diny Meijer, journalist/redacteurTot slot het verschenen artikel in het Leidsch DagbladBiljarten - Jeugdproject 201513

Bijlagen bij Nieuwsbrief Jeugd december 2015