Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • A1biljarts.nl
Home Algemeen

Uitnodiging jaarvergadering 2019

20 augustus

De Heurne, 27 juli 2019.

Aan : Verenigingen, bestuur dagbiljarten, commissies, ereleden en leden van Verdienste van het district

Betreft : Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de gecombineerde algemene ledenvergadering en teamleiders bijeenkomst van het district op dinsdag 20 augustus 2019, aanvang 20:00 uur bij: Hotel-Café-Restaurant Leemreis, Spalstraat 40, 7255 AD Hengelo (GLD).

Agenda
1. Opening en welkom

2. Notulen algemene ledenvergadering 12-06-2018  (klik voor digitaal verslag)

3. Ingekomen stukken 

4. Algemene jaarverslag seizoen 2018-2019

5. Financiën:
5.1 Jaarrekening 2018 en halfjaar rekening 2019
5.2 Verslag kascommissie (Edwin Egging en Bertus Dijkstra) en benoeming nieuw lid
5.3 Decharge bestuur
5.4 Begroting 2019-2020

6. Bestuursverkiezing:
• Districtsbestuur:
Aftredend en herkiesbaar Jan Roelofsen (wl. comp.) en Wim Peters (dag comp.)
• Commissie van Beroep (Henk Rutten, Bertus Dijkstra, Hans Veenhuis):
Aftredend en herkiesbaar Hans Veenhuis

7. Verslag voorjaarsvergadering vereniging/sectie carambole 15-06-2019 en besluiten Commissie Breedtesport KVC voor het seizoen 2019-2020.

8. Wedstrijdzaken:
8.1 Jaarverslag Persoonlijke Kampioenschappen 2018-2019  (klik voor digitaal verslag)
8.2 Jaarverslag teamcompetitie 2018-2019  (klik voor digitaal verslag)
8.3 Huldiging Nationale kampioenen
8.4 Triatlon 2018 (klik voor digitaal verslag)
8.5 Persoonlijke kampioenschappen 2019-2020
8.6 Arbiterbestand
8.7 Teamcompetitie 2019-2020 (inclusief informatie voor teamleiders)
8.8 Dagbiljarten 2019-2020

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

10. Sluiting

De geloofsbrieven dienen ingevuld ingeleverd te worden voor aanvang van de vergadering. Stemgerechtigd zijn de afgevaardigden die als zodanig door hun vereniging benoemd zijn.

Verenigingen welke niet op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, zullen belast worden met een administratieve heffing te weten € 20,00 indien afgemeld, € 40,00 zonder afmelding. Afmeldingen dient u te richten aan ondergetekende. Wij hopen op uw komst en op een goede vergadering.

Met vriendelijke groeten, namens het districtsbestuur,

Henk Nijman (Secretaris)

Bijlagen bij Uitnodiging jaarvergadering 2019